Predprojektová príprava

  • konzultácie a poradenstvo
  • spracovanie investičných zámerov
  • objemová štúdia
  • rozpočet, kalkulácia nákladov a výnosov projektu